Наш полк

Деленс Пав­ло

17 апреля 2014 9:47
Деленс Пав­ло

(30.11. 1904, Київ – 1985, СРСР)

Один з керівників про­ек­ту пер­шо­го в СРСР ядер­но­го ре­ак­то­ра для підвод­них човнів.

На­вчав­ся в Київсько­му політехнічно­му інсти­туті.

Ба­га­торічний за­ступ­ник, од­но­ду­мець кон­ст­рук­то­ра ядер­них ре­ак­торів для пер­шо­го ра­дянсь­ко­го підвод­но­го чов­на М. Дол­ле­жа­ля П. Де­ленс роз­по­чав свою тру­до­ву біог­рафію на відо­мо­му Київсько­му за­воді «Ар­се­нал». Зустріч з М. Дол­ле­жа­лем виз­на­чи­ла все по­даль­ше йо­го жит­тя. Ака­демік А.Алек­сан­д­ров на­зи­вав П. Де­лен­са «своїм вчи­те­лем у га­лузі інже­нерії». У На­уко­во-дослідно­му інсти­туті хімічної про­мис­ло­вості М. Дол­ле­жа­ля П. Де­ленс був од­ним із керівників ре­алізації про­ек­ту пер­шо­го в СРСР про­мис­ло­во­го ядер­но­го ре­ак­то­ра для на­пра­цю­ван­ня плу­тонію. 

П. Де­ленс удо­с­тоєний ба­га­ть­ох ра­дянсь­ких дер­жав­них на­го­род та премій.

 

Проект начат телеканалом "Интер" в марте 2014 года. Партнеры проекта: